Bazı tüketici ürünlerinin kimyasal madde içerdiğine ilişkin tebliğ

gavelAmaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; piyasaya nihai ürün olarak arz edilen bazı tüketici ürünlerinde kullanılan ve bu Tebliğ ekinde sayılan tehlikeli kimyasal maddelerin sınırlandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1)Bu Tebliğ, piyasaya nihai ürün olarak arz edilen tüketici ürünlerinden ekli listede yer alan ürünleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;

29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna, 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna, 13/11/2001 tarih ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğe, 16/5/2008 tarihli ve 26878 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğe, 26/12/2008 tarihli ve 27092 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunda yer alan tanımlara ek olarak, bu Tebliğde geçen;

Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

Tehlikeli kimyasal: Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, çok toksik, toksikzararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme sistemine toksik ve çevre için tehlikeli özelliklerden en az birine sahip madde ve müstahzarları

ifade eder.

Sınırlamalar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ ekinde yer alan tehlikeli kimyasalların kullanımı, karşılarında belirtilen ürünler ve bu ürünlerin kullanım limitleri itibari ile sınırlandırılmaktadır.

Piyasa gözetimi ve denetimi

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren tüketici ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Bakanlık tarafından yapılır.

Yaptırım

MADDE 7- (1) Bakanlıkça gerçekleştirilen piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda bu tebliğin ekinde yer alan sınırlara uygun olmayan ürünlerin tespiti halinde Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.