Satış sonrası hizmetleri yönetmeliği

Untitled-1 25138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Amaç

Madde 1– Bu Yönetmeliğin amacı, ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri ile satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin usul ve esasları düzen￾lemektir. Kapsam

Madde 2– Bu Yönetmelik, imalatçı – üretici ve/veya ithâlatçıların satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini vermek zorunda oldukları, ekli listede yer alan; sat￾tıkları, ürettikleri veya ithâl ettikleri mallara uygulanır.

Dayanak

Madde 3– Bu Yönetmelik, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 31inci maddesi ve bu Kanunun 4822 sayılı Kanunla değişik, 15 inci maddesine dayanılarak düzenlenmiştir. Tanımlar

Madde 4– Bu Yönetmelikte geçen;

• Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

• Genel Müdürlük: Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünü,

• TSE: Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığını,

• Kanun: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,

• Mal: Alışverişe konu olan taşınır eşyalar￾dan, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen, satış sonrası hizmet istenecek ürünler listesinde yer alan malı,

• Kullanım Ömrü: Malın, tüketiciye teslimi tarihinden başlayan ve bu yönetmeliğe ekli listede her mal grubu için tespit edilen süreleri, * Servis İstasyonu: İmalatçı-üretici ve/ veya ithâlatçıların, sattıkları, ürettikleri veya ithâl ettikleri mallar için; kullanım ömürleri süresince satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek üzere, kendileri tarafından ve/veya arala￾rındaki sözleşme uyarınca, bu amaçla yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ya da kurulmuş bulunan tesisleri, * İmalatçı – Üretici: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, bu Yönetmeliğe ekli listedeki mallardan, tüketiciye sunulmuş olanları üretenler ile mal üzerine kendi ayırt edici işaretini, ticari markasını veya unvanı- nı koyarak satışa sunanları,

* İthâlatçı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere bu Yönetmeliğe ekli listede sayılan mallardan tüketiciye sunulmuş olan malları yurt dışından getirerek satışa sunan gerçek veya tüzel kişiyi, * Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsa￾mında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri,

* Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi: Yurt içinde üretilen veya ithâl edilen mallar ile ilgili olarak, Bakanlıkça tespit ve ilan edi￾len kullanım ömrü süresince imalatçı-üre￾tici ve/veya ithâlatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım, onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat ile Bakanlıkça belirlenen miktarlarda yedek parça bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile merkez adresine göre düzenle￾nen belgeyi, İfade eder.

Servis istasyonlarının kuruluşu

Madde 5- İmalatçı – üretici ve/veya ithâlatçı- lar ekli listede yer alan her mal grubu için belirtilen kullanım ömrü süresince, satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere yine ekli listede tespit edilen yer, sayı ve özellikte servis istasyonu kurmak ve yeterli teknis￾yen kadrosu bulundurmak zorundadır. Servis istasyonları, doğrudan imalatçı ve/ veya ithâlatçılar tarafından ya da yazılı bir sözleşme ile bu hizmetleri yürütmek üzere yetki verdikleri gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulabilir.İmalatçı-üretici ve/veya ithâlatçılar, yazılı sözleşme yapmak suretiyle önceden kurul￾muş ve bu alanda faaliyet gösteren servis istasyonları aracılığıyla da satış sonrası hizmetleri sağlayabilirler. Ticari amaç dışında yalnızca kendi kul￾lanımından doğan ihtiyaçları için ima￾lat-üretim ve/veya ithâlat yapan kişi veya kuruluşlar bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

Başvuru ve İzin (*)

Madde 6– Servis istasyonlarını çalıştırmak için imalatçı-üretici ve/veya ithâlatçılar Genel Müdürlüğe aşağıdaki belgelerle birlikte başvururlar.

a) Dilekçe,

b) Bakanlıkça bastırılmış 3 adet Satış Son￾rası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi,

c) 3 adet Servis İstasyonlarını Gösterir Liste,

d) Servis istasyonlarının; imal ve/veya ithâl edilen ürün veya ürün grubu için hazırlanan hizmet standardına veya teknik düzenlemelere uygun olduğunu ve ayrıca başvuruda bulunan imalatçı – üretici ve/ veya ithâlatçıya hizmet verebileceğini gösterir, TSE’den veya Bakanlıkça düzenlenen uy￾gunluk belgesi aslı veya onaylı sureti veya noter tasdikli örneği,

e) İmalatçı – üretici ve/veya ithâlatçının noter tasdikli imza sirküleri. Bu maddenin(d) bendinde belirtilen standarda veya teknik düzenlemelere uygunluk yazısı, ge￾rektiğinde Bakanlıkça da tanzim edilebilir. • Başvuru üzerine Bakanlıkça Kanun ve bu Yönetmeliğe uygunluk açısından gerekli incelemeler yapılarak yeterli görülenlere Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi verilir. Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi Geçerlilik Süresi, Vize ve Diğer İşlemler

Madde 7– Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi geçerlilik süresi 2 yıldır ve veriliş tarihi esas alınarak her iki yılda bir vize edilir. Geçerlilik süresinin dolmasını mü- teakip 3 ay içerisinde vizesi yaptırılmayan belgeler geçersiz sayılır. Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgelerine yönelik; vize işlemleri ile unvan, adres, servis istasyonu, kapsam değişikliği ve benzeri müracaatlar sırasında istenecek bilgi ve belgeler Genel Müdürlükçe ayrıca belirlenir. Servis değişikliklerinin 15 gün içerisinde Ba￾kanlığa bildirilmesi zorunludur. Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesinin İptali

Madde 8– Bu Yönetmeliğe aykırı uygulama￾ların tespiti ve bununla ilgili olarak Genel Müdürlüğün yazılı uyarısına rağmen, verilen süre içerisinde durumun düzel￾tilmemesi hâlinde, firmanın Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi iptal edilerek mensubu olduğu meslek odasına ve diğer ilgili kamu kuruluşlarına Genel Müdürlükçe ayrıca bildirilir

Servis İstasyonlarının Özellikleri ve Sayısı

Madde 9- Servis istasyonlarının; hizmet konularına göre Bakanlık veya görevlen￾direceği başka bir kuruluş ve/veya TSE tarafından tespit edilen teknik düzenleme veya standardlarda belirtilen özellikleri taşıması gerekir. İmal veya ithâl edilen malın; özelliği, kulla￾nım amacı ve yeri ile satış miktarı dikkate alınarak ekli listede tespit ve ilan edilen servis istasyonlarının sayıları ve bunlarda aranacak özellikler, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların da görüşü alınarak, Bakanlıkça belirlenir ve/veya değiştirilir. Bu Yönetmeliğe ekli listede yer almayan malları imal eden veya ithâl edenlerin başvurusu üzerine Bakanlık, o sanayi malı- nın kullanım amacı, yeri ve satış miktarını dikkate alarak, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların da görüşünü almak suretiyle, servis istasyonlarının sayılarını ve özellikle￾rini belirler

Servis İstasyonlarının Sorumlulukları

Madde 10– Tüketicinin bulunduğu yerde servis istasyonunun olmaması hâlinde satış sonrası hizmetlerin verilmesinden, tüketiciye en yakın yerdeki servis istasyonu sorumludur. Tüketiciye en yakın yerdeki servis istasyo￾nunda satış sonrası hizmet verilmesinin mümkün olmaması durumunda; malın firma merkezine ya da diğer bir servis istas￾yonuna ulaştırılması ve geri gönderilmesi ile ilgili olarak nakliye, posta, kargo veya benzeri herhangi bir ulaşım gideri talep edilemez. Servis istasyonları, Madde 11 de belirtilen hususları içeren servis fişini düzenlemek ve bir nüshasını tüketicilere vermek zorun￾dadır. Kullanım ömrü süresince, malın bakım ve/veya onarım süresi, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın servis istasyonuna bildirimi, garanti süresi dışında ise malın teslim tarihinden itibaren 30 iş gününü geçemez.

Servis istasyonları tarafından verilen montaj, bakım ve onarım hizmetiyle ilgili olarak, bir yıl içerisinde aynı arızanın tekrarı hâlinde herhangi bir servis ücreti alınmaz. Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar bu madde kapsamı dışındadır. Malın garanti süresi dışında, garanti belgesi ile satılması zorunlu olmayan bir parçasının servis istasyonu tarafından değiştirilmesi ve/veya satılması durumun￾da, değişen parça için altı aydan aşağı olmamak üzere bir garanti süresi verilir.

Servis Fişi

Madde 11– Servis istasyonları, kendilerine intikal ettirilen arızalı mallar ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususları içeren servis fişini tekemmül ettirmek ve tüketicilere vermek zorundadırlar.

a) Yetkili servisin ünvan, adres, telefon, telefaks ve diğer erişim bilgileri,

b) Malın servis istasyonuna teslim veya mala ilişkin arızanın bildirim tarihi,

c) Malın tüketiciye teslim tarihi,

d) Malın arızası ve yapılan işlemler (açık olarak yazılacaktır),

e) Varsa ücreti,

f) Servis yetkilisinin imzası,

g) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan, servis istasyonlarının sorumluluk￾larını gösterir hususlar.

Yedek Parça Stoku

Madde 12– Tek servis ile hizmet verilebilecek mallara ait yedek parça stoğu, imalatçı- üretici ve/veya ithâlatçının merkezinde veya servis istasyonunda tam olarak bulun￾durulmak zorundadırlar. Birden fazla yetkili servis istasyonu ile hizmet verilmesi zorunlu olan ürünleri imal veya ithâl eden imalatçı – üretici ve/veya ithâlatçılar; söz konusu ürünlere ait yedek parçanın tamamını firma merkezlerinde veya belirleyecekleri bir serviste, diğer ser￾vis istasyonlarında ise Bakanlıkça belirlenen miktarda yedek parça stoğu bulundurmak zorundadırlar. Bakanlıkça belirlenen yedek parça stok listesinin bir örneği, belgelendirme faaliyet esnasında imalatçı-üretici ve/veya ithâlatçı- ya verilir. Bu liste denetimler sırasında ibraz edilmek üzere saklanmak zorundadır. Yedek parça stok miktarı Bakanlık tarafın￾dan belirlenmemiş olan ürünlere ait yedek parçaların tamamı, tüm servis istasyonların￾da bulunmalıdır.

Yedek Parça Fiyat Listesi

Madde 13– Servis istasyonları,“Yedek Parça Fiyat Listesi”ni, tüketicilerin görebileceği bir yere asmak veya katalog hâlinde ya da bilgi işlem ortamında ise tüketiciye göster￾mek zorundadır.

Değiştirilen Parçanın İadesi

Madde 14– Servis istasyonu görevlileri, bakım ve onarımını yaptıkları mallara ait değiştirilen yedek parçaları; garanti süresi içerisinde tüketiciye göstermek, garanti süresi dışında ise iade etmek zorundadır.Servis istasyonları tarafından verilen montaj, bakım ve onarım hizmetiyle ilgili olarak, bir yıl içerisinde aynı arızanın tekrarı hâlinde herhangi bir servis ücreti alınmaz. Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar bu madde kapsamı dışındadır. Malın garanti süresi dışında, garanti belgesi ile satılması zorunlu olmayan bir parçasının servis istasyonu tarafından değiştirilmesi ve/veya satılması durumun￾da, değişen parça için altı aydan aşağı olmamak üzere bir garanti süresi verilir.

Servis Fişi

Madde 11- Servis istasyonları, kendilerine intikal ettirilen arızalı mallar ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususları içeren servis fişini tekemmül ettirmek ve tüketicilere vermek zorundadırlar. a) Yetkili servisin ünvan, adres, telefon, telefaks ve diğer erişim bilgileri, b) Malın servis istasyonuna teslim veya mala ilişkin arızanın bildirim tarihi, c) Malın tüketiciye teslim tarihi, d) Malın arızası ve yapılan işlemler (açık olarak yazılacaktır), e) Varsa ücreti, f) Servis yetkilisinin imzası, g) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan, servis istasyonlarının sorumluluk￾larını gösterir hususlar.

Yedek Parça Stoku

Madde 12– Tek servis ile hizmet verilebilecek mallara ait yedek parça stoğu, imalatçı- üretici ve/veya ithâlatçının merkezinde veya servis istasyonunda tam olarak bulun￾durulmak zorundadırlar. Birden fazla yetkili servis istasyonu ile hizmet verilmesi zorunlu olan ürünleri imal veya ithâl eden imalatçı – üretici ve/veya ithâlatçılar; söz konusu ürünlere ait yedek parçanın tamamını firma merkezlerinde veya belirleyecekleri bir serviste, diğer ser￾vis istasyonlarında ise Bakanlıkça belirlenen miktarda yedek parça stoğu bulundurmak zorundadırlar. Bakanlıkça belirlenen yedek parça stok listesinin bir örneği, belgelendirme faaliyeti

 Servis İstasyonlarının Kontrolü

Madde 15- Satış sonrası hizmetlerin Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak amacıyla imalatçı – üretici ve/veya ithâlatçılar servis istas￾yonlarının çalışmalarını izleyerek kontrol etmekle ve görülen eksiklikleri gidermekle yükümlüdür.

İmalatçı-Üretici ve İthâlatçının Sorumluluğu

Madde 16- Servis istasyonlarının ayrı bir tüzel kişiliği olsa dahi imalatçı – üretici ve/ veya ithâlatçılar; satış sonrası hizmetlerin sağlanmasından ve yürütülmesinden servis istasyonları ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Kullanım amacı ve yeri itibariyle özellik gösteren mallarla ilgili satış sonrası hizmetler, malın özelliği nedeniyle kullanıldığı yerlerde de sağlanabilir. Ekli listede belirlenen sayıda servis istasyonu kurmasına rağmen, her coğrafi bölgede servisi bulunmayan imalatçılar – üreticiler ve/veya ithâlatçılar; malın kullanım ömrü süresince, servis istasyonu sayıları her coğrafi bölgede en az 1, toplam 7 servis istasyonu sayısına ulaşıncaya kadar malın bakım ve onarımıyla ilgili olarak tüketici￾lerden nakliye, posta, kargo veya servis elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir ilave ücret talep edemezler.

Satıcının Sorumluluğu

Madde 17– Bu Yönetmeliğe ekli listede sayılan mallardan herhangi birinin satış sonrası hizmetlerinin verilmemesi ya da imalatçı-üretici ve/veya ithâlatçının bulu￾namaması hâlinde, tüketicilere bu hizmet￾lerin verilmesinden satıcılar sorumludur.

Denetim

Madde 18- Kanunun ve bu Yönetmeliğin uygulanmasında Bakanlık Müfettişleri ile Kontrolörler ve Genel Müdürlükçe görevlendirilecek diğer personel; servis istasyonlarının kuruluş işlemleri ve çalış- maları sırasında depo, ambar gibi her türlü mal konulan ve/veya satılan veya hizmet 2sunulan yerlerde denetleme, inceleme ve araştırma yapmaya yetkilidir.

Ceza

Madde 19- Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, Kanun’un idari para cezasına ilişkin hükümleri uygulanır. Kaldırılan Hükümler Madde 20- 21/12/200l tarihli ve 24617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkın￾da Tebliğ (TRKGM-2001/7)” yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde 1- TRKGM-2001/7 sayılı Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hak￾kında Tebliğin 8’inci maddesi gereğince belgeleri iptal edilen firmalar, bu Yönetme￾liğin yürürlülük tarihinden itibaren başvur￾maları hâlinde belgelerini yeniletebilirler.

Yürürlük

Madde 21 – Bu Yönetmelik, 14/6/2003 tari￾hinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür. * Bu madde, 24.02.2004 tarih ve 25383 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değiştirilmiştir. 24 Şubat 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25383 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hiz￾metleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi Mal￾larının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (d) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. “d) Servis istasyonlarının; imal ve/veya ithâl edilen ürün veya ürün grubu için hazırlanan hizmet standardına veya teknik düzenlemelere uygun olduğunu ve ayrıca başvuruda bulunan imalatçı-üretici ve/ veya ithâlatçıya hizmet verebileceğini gös￾terir, TSE’den veya Bakanlıkça düzenlenen uygunluk belgesi aslı veya onaylı sureti veya noter tasdikli örneği,” “f) İmalatçı-üretici ve/veya ithâlatçının noter tasdikli imza sirküleri,”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi geçerlilik süresi 2 yıldır ve veriliş tarihi esas alınarak her iki yılda bir vize edilir. Geçerlilik süresinin dolmasını müteakip 3 ay içerisinde vizesi yaptırılmayan belgeler geçersiz sayılır.”

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce onaylanan veya vize edilen belgeler, onay veya vize tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür