Sektör ihracat odaklı yenilikçi stratejilerle büyüyor

Anne bebek endüstrisi, ihracat odaklı yenilikçi stratejilerle büyümeye devam ediyor

Rakiplerden farklı üretim

Anne bebek ve çocuk sektöründe faaliyet gösteren firmalar, teknolojinin sunduğu imkânlardan yararlanarak, benzer mamulleri üretebilme imkânına kavuştu. Yaşanan bu değişimlerin etkisinde, pazardaki ürünlerin aynılaşması sonucunda, rekabetin yeni yüzü olarak, rakiplerden farklılaşabilme yarışı başladı. Geleneksel üretim anlayışının aksine, sipariş usulü üretimin geliştiği piyasa yapısının aktörü olan firmaların, talebe yönelik üretimleri de, talep oluşturma yönünde bir değişme gösterdi. Bu yeni trendde, firmalar, piyasaya sundukları ürünlerle bir yandan tüketici taleplerini karşılarken, farklı bir üretim anlayışıyla sundukları mamullerle de talep oluşturma mücadelesine girdi. Piyasadaki firma sayısının artması, ürünlerin benzeşmesi, talebin sık değişim göstermesi ve ürünlerin çeşitlenmesi gibi değişimler sebebiyle firmaların kârları düştü. Yaşanan bu düşüş, firmaların rakiplerinden farklı üretimler gerçekleştirmesi zorunluluğunu ortaya çıkardı.

Tesis edilecek işbirlikleri öneriliyor

Bebe çocuk piyasasındaki rakiplerden farklılaşabilmenin ve rekabet avantajı oluşturabilmenin bir yolu olarak düşünülen bu süreçten başarılı sonuçlar elde edilebilmesi için, bu sürecin, mevcut bilgi ve teknolojilerden yararlanılarak, yapılacak araştırmalar sonucunda üretilmesi öneriliyor. Bu sebeple, günümüzün güçlü firmaları büyük Ar-Ge laboratuvarları kurarken, bu laboratuvarlarda yaptıkları çalışmaları da kapsamlı pazar araştırmalarından elde ettikleri sonuçlara göre şekillendiriyor. Ancak, bu tür maliyetli yatırımların yapılması firmaların tamamı açısından mümkün değil. Bu sebeple; kamu, üniversite ve özel teşebbüs ya da aynı sektörlerde üretim gerçekleştiren firmalar arasında tesis edilecek işbirlikleri öneriliyor. Tesis edilebilecek bu işbirlikleriyle, yenilik oluşturma çabasındaki firmaların katlanacağı maliyetler azalırken, sonuçlarından elde edilecek kazançlar arttırılabilir.

Yenilik veya inovasyon

Diğer sektörlerde olduğu gibi anne bebe sektöründe de yenilik, fikirlerin yeni ürün, hizmet, süreç, sistem ve sosyal etkileşimlere dönüşmesinden ibaret olan ‘yenilik’; paydaşları tatmin edici yeni değerler oluşturulmasının ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlanmasının bir yoludur: İstihdam oluşturur, yaşam kalitesini arttır ve toplum yapısını güçlendirir. Bu katkıları sağlayan yenilik, sadece teknoloji ile sınırlı kalmayıp, ekonomi ve toplumun her boyutunda gerçekleştirilebilmelidir. Yenilik, kendini yenileme ve ileriye doğru devinimin bir motoru olarak düşünülebilir.  Daha önce hiç yapılmamış bir şeyin ortaya çıkarılması ya da önceden başka bir yerde zaten yapılmış olan bir şeyin ilk kez bir sanayi kolu veya işletmede kullanılması koşuluyla ortaya konan çıktı, yenilik olarak kabul edilebilir.

Yenilikçi firmaların ihracat performansları yüksek

Sektördeki firmaların, rakiplerine göre rekabet avantajı kazanmak için, rakip firmalardan daha hızlı olmaları ve çeşitli yenilikler yapmaları beklenebilir. Ayrıca, sadece yeniliklerin ortaya çıkarılması tek başına yeterli olmamakla beraber, bunların sürdürülebilirliğinin sağlanmasıyla elde edilen başarının tekrarlanması da gerekli olmaktadır. İhracat performansı ile ilgili araştırmalar incelendiğinde, çoğu çalışmada rekabet gücü, rekabet yoğunluğu ve yenilik gibi terimlerin yer aldığı gözlemlendi. Bu noktada, dış ticaretle bağlantılı olarak, yenilikçilik performansı yüksek olan firmaların ihracat performanslarının da olumlu yönde etkilenebileceği söylenebilir. Firma yenilikçiliğinin ihracat performansını pozitif etkileyeceği varsayılıyor. Yenilikçiliğin gerçekleştirilmesinde firmaların asıl amacı, sahip oldukları varlıklarını pazarda var olan rekabete karşı etkin bir şekilde koruyabilmek ve firma adına azami miktarda fayda sağlayabiliyor. Buna göre, rekabet yoğunluğunun düşük olduğu pazarlarda yenilikleri gerçekleştirmek firmalar açısından büyük bir öneme sahip ve önemli oranda firmaya rekabet avantajı sağlıyor.  Ancak rekabetin yoğun olduğu pazarlarda, yenilikçiliğin bu etkisinin nasıl şekilleneceği, firmalar için cevaplanması gereken önemli bir sorudur.

Buradan hareketle bu çalışmanın temel amacı, firma yenilikçiliği ile ihracat performansı arasındaki ilişki üzerinde rekabet yoğunluğunun düzenleyici etkisinin var olup olmadığının saptanmasıdır. Bu etkinin tespit edilmesi durumunda, rekabetin yoğun olduğu ve düşük olduğu pazarlarda firma yenilikçiliği ile ihracat performansı arasındaki ilişkinin nasıl değişeceği tespit edilmiş olacaktır. Rekabet yoğunluğunun düşük olduğu durumlarda firma yenilikçiliğinin ihracat performansı üzerinde pozitif bir etkisinin olacağı, rekabet yoğunluğunun yüksek olduğu durumlarda ise söz konusu değişkenler arasındaki olası etkinin azalacağı (zayıflayacağı) bekleniyor.

#ihracat #yenilik #YenilikçiStrateji #İhracatOdaklıYenilikçiStratejiler