KOBİ’lere kurumsallaşma ve markalaşmada KOSGEB desteği

b9Ülkemizdeki işletmelerin %99,8’ini Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) oluşturmaktadır. Bu oran göz önünde tutulduğunda, KOBİ’lerin ülke ekonomisindeki rolü ve sanayimizin profilini oluşturdukları görülmektedir. Ülke sanayimizin gelişmesi, KOBİ’lerin gelişmesi ile doğru orantılı olacaktır. KOBİ’lerin ülke ekonomisindeki önemi, KOBİ’lerin bilgilendirilmesi ve geliştirilmesini gerekli kılmaktadır.

Kurumsallaşma son yıllarda, işletmelerimizin yapısal sorunları arasında en çok konuşulan konulardan birisidir. Kurumsallık, profesyonel bir yönetim anlayışını, profesyonel bir yaklaşımla dünyaya bakışı getirmektedir. Kurumsal yapıya sahip olmak, işletmelerin büyümeleri için ihtiyaç duydukları finansman kaynaklarına erişimi kolaylaştırmaktadır. İşletmelerin yaşam döngülerini uzatmak kurumsallaşma ile mümkün olmaktadır. Küreselleşen dünyada, yerel ve uluslararası marka olmanın yolu kurumsallaşmaktan geçmektedir. İşletmelerimiz, kurumsal yönetim ilkelerini içselleştirdikleri takdirde, kurumsal yönetimin şeffaflık, eşitlik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkeleri ışığında kendilerini yenileyebilecekler ve markalaşma yolunda emin adımlarla yürüyebileceklerdir. KOBİ’lerde marka yaratmak ise; KOBİ’lerin dış pazarlara açılması, büyümesi, yeni yatırım ve tanıtım olanaklarına kavuşması gibi nedenlerden dolayı büyük önem taşımaktadır. Küçük bir telefon uygulamasının bir anda milyarlarca dolar gelir getirmesi, günümüz dünyasının projeksiyonunu ortaya koymaktadır. Markalaşma, şirketlerin ürettikleri ürün ve hizmetlerin karlılıklarını arttırabileceği gibi firmaların itibarını yükselterek kurumsal marka değerini de arttırmaktadır. Bugün markalaş- mış birçok şirketin marka değerinin bilanço değerlerinin çok üstünde olduğu görülmektedir. Ülke olarak 2023 hedeflerimize emin gidebilmemiz için öncelikle inovatif, kurumsal ve markalaşmış yapılara ihtiyaç duymaktayız. Bu bağlamda, Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) ile uygulamaya alınacak öncelikli dönüşüm programlarından “Yenilikçi Üretim ve İstikrarlı Yüksek Büyüme” başlığı altında;

· KOBİ’lerin markalaşmaları, kurumsallaşmaları ve yenilikçi iş modelleri geliştirmeleri,b10

· Ticaret hizmetlerinde markalaşma ve kurumsallaşma kapasitesinin geliştirilmesi yoluyla işletmelerin özellikle yeni gelişen çevre ülke pazarlarına daha fazla açılması ve girişimcilerin yurtdışı pazarlara açılması amacıyla elektronik ticaret hizmetleri geliştirmeleri, hedeflenmiştir. Diğer taraftan, 62. Hükümet Programı’nda da KOBİ’lerin yapısal dönüşümünün gerçekleştirilmesinin bir gereklilik olduğu ve bu dönüşümü, verimlilik artışı ve sanayileşmenin hızlandırılması için özel sektör öncülüğünde AR-GE’ye daha fazla ağırlık vererek, ihracata dayalı ve rekabetçi bir üretim yapısıyla sağlamak mümkün olabileceği vurgulanarak, bu dönüşümü hayata geçirebilmek ve yapıyı sürdürülebilir kılmak için KOBİ’lerin desteklenmesine özel önem verilmiştir. KOSGEB olarak, KOBİ’lerin kurumsal yönetim becerileri ve markalaşmaları sürecindeki sorunlarının tartışılması, genel sorun başlıkları ve çözüm önerilerinin tespit edilmesi için 24 Haziran 2014 tarihinde Ankara’da konuya tarafkurum/kuruş, özel sektör ve akademisyenlerin katılımında bir Çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştay sonucunda elde edilen bilgiler ışığında, KOBİ’lerimizin KOBİ Proje Destek Programı kapsamında; KOBİ’lerin yönetim becerilerinin ve kurumsal yetkinliklerinin geliştirilmesi,

· KOBİ’lerin markaya yönlendirilmesi, konu başlıklarında hazırlayacakları projelerin desteklenmesine karar verilmiştir. Program kapsamında KOBİ’lerimiz tarafından en az 6 en fazla 24 ay olarak hazırlanacak projelere işletme başına150.000 TL’ye kadar geri ödemesiz destek verilecektir.

Program Kapsamında;

· Kurumsallaşma konusunda 250 KOBİ, Markalaşma konusunda 250 KOBİ, olmak üzere 50.000.000.-TL (ellimilyon) bütçe ile toplam 500 KOBİ’nin Projesi desteklenmesi hedeflenmiştir.